Uredba o poticanju ulaganja

Datum: 30.12.2022, Petak
NN br. 156/2022

Ovom Uredbom osigurava se provedba Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 63/22.) kao i oblik i obvezni sadržaj prijave za odobrenje statusa korisnika potpore s pripadajućim obrascima; postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora, uključujući kriterije i način izračuna iznosa državne potpore; obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora; dokumentacija koju je potrebno dostaviti za odobrenje korištenja potpora, odnosno ostvarivanje prava na isplatu odobrenih potpora; te druga pitanja s tim u vezi.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise