Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

Datum: 01.08.2012, Srijeda
NN br. 88/2012

Ovom Uredbom uređuju se sadržaj informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva, ostala dokumentacija koja čini prijedlog projekta javno-privatnog partnerstva, struktura komparatora troškova javnog sektora (PSC), ostali kriteriji za odobrenje prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva, bitne promjene odobrenog projekta javno-privatnog partnerstva, kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude koje javno tijelo mora koristiti u postupku odabira privatnog partnera, sadržaj izvješća o provedbi projekta javno-privatnog partnerstva te druga bitna pitanja vezana uz izmjene i/ili dopune ugovora o javno privatnom partnerstvu.

Ova Uredba stupa na snagu 1. kolovoza 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise