Uredba o Tarifi sudskih pristojbi

Datum: 31.03.2023, Petak
NN br. 37/2023

Uredbom se propisuju svote pristojbenih obveza u postupcima pred sudovima.

Na dan stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Tarifi sudskih pristojbi (Nar. nov., br. 53/19. i 92/21.).

Ova Uredba stupa na snagu 8. travnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise