Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode

Datum: 20.03.2020, Petak
NN br. 33/2020

      Uredbom se utvrđuje visina specifične trošarine i stopa proporcionalne trošarine na cigarete, minimalna trošarina na cigarete te visina trošarine na sitno rezani duhan za savijanje cigareta, ostali duhan za pušenje, cigare i cigarilose.

      Uredbom se određuje visina trošarine na e-tekućinu, grijani duhanski proizvod i novi duhanski proizvod.

      Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje (Nar. nov., br. 106/18.).

      Ova Uredba stupa na snagu 1. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise