Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju

Datum: 31.12.2020, Četvrtak
NN br. 148/2020

Uredbom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije Tekst značajan za EGP, kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/552 od 6. travnja 2018. o ažuriranju upućivanja u Direktivi Vijeća 2003/96/EZ na oznake kombinirane nomenklature za određene proizvode.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise