Usluge arhitekata – primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze

Datum: 19.03.2014, Srijeda
Klasa: 410-19/13-01/719
Davatelj: Porezna uprava


Dostavili ste nam pitanja u vezi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) te Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13, 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik), a koja se tiču prijenosa porezne obveze u graditeljskoj djelatnosti, odnosno usluga koje se obavljaju u okviru arhitektonske djelatnosti. U postavljenim pitanjima se navodi da su primatelji usluga porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a. U nastavku navodimo dostavljena pitanja te očitovanje u vezi istih.
      Odredbama čl. 75. st. 3. t. a) Zakona i čl. 151. st. 1. Pravilnika propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u tuzemstvu obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
      Nadalje, odredbama čl. 152. st. 1. t. d) Zakona propisano je da se građevinskim uslugama iz čl. 75. st. 3. t. a) Zakona smatraju usluge koje se obavljaju u okviru arhitektonske, građevinske, geodetske, strojarske i elektrotehničke djelatnosti, ako je obavljanje tih usluga potrebno za obavljanje radova iz točke a) toga stavka.
1. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze na obavljanje usluge izrade idejnog arhitektonskog rješenja za nove građevinske objekte?
      Na usluge izrade idejnog arhitektonskog rješenja za nove građevinske objekte primjenjuje se prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t. a) Zakona. Također napominjemo da se prijenos porezne obveze primjenjuje i na uslugu izrade svih onih idejnih rješenja koja su uključena u daljnju razradu projektne dokumentacije.
2. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze na obavljanje usluge izrade idejnog rješenja za rekonstrukciju građevinskog objekta?
      Na usluge izrade idejnog rješenja za rekonstrukciju postojećeg građevinskog objekta primjenjuje se prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3. t. a) Zakona.
3. U slučaju suradnje dvaju poreznih obveznika, koja rezultira zajedničkom projektnom dokumentacijom, a pri čemu se prema investitoru kao ugovorni obveznik pojavljuje samo jedan porezni obveznik, postavlja se pitanje primjenjuje li se prijenos porezne obveze kada podizvođač ispostavlja račun izvođaču, odnosno nositelju ugovora koji ima ugovor s investitorom?
      U navedenom će slučaju podizvođač primijeniti prijenos porezne obveze kada ispostavlja račun izvođaču, a isto će primijeniti i izvođač kada ispostavlja račun naručitelju radova, odnosno investitoru.
4. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze prilikom izrade studije razvoja na temelju koje će se dokazati da je usluga gradnje građevinskog objekta bespredmetna, te da se sama usluga građenja nikada neće realizirati?
      Prijenos porezne obveze ne primjenjuje se na obavljanje usluga izrade studija razvoja, izrade analiza opravdanosti izgradnje, te ostale slične analitičke poslove.
5. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze na uslugu izrade idejnih rješenja koje investitor odbaci?
      Na uslugu izrade idejnih rješenja primjenjuje se prijenos porezne obveze, obzirom da je usluga obavljena u svrhu građenja, neovisno o tome što će to idejno rješenje možda biti odbačeno, te obzirom da porezni obveznik koji obavlja navedenu uslugu ne zna ili ne može znati da njegova usluga u završnici neće rezultirati izradom ostale projektne dokumentacije, a samim time niti građenjem.
6. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze na uslugu izrade idejnih rješenja koja investitoru služe samo za analizu mogućnosti gradnje, te koja se ne koriste u daljnjem razvoju projekta?
      Na uslugu izrade takvih idejnih rješenja (npr. anketni natječaji) ne primjenjuje se prijenos porezne obveze, obzirom da takvo idejno rješenje služi isključivo za analizu mogućnosti gradnje, te ne dovodi do daljnjeg razvoja projekta, niti se koristi u kasnijim fazama arhitektonskog projekta.
7. Primjenjuje li se prijenos porezne obveze na strukovne zadatke ovlaštenih arhitekata, kao što su poslovi prostornog uređenja, arhitektonsko projektiranje i kontrola projekta, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, vođenje građenja i upravljanje projektom gradnje?
      U vezi poslova prostornog uređenja, kao što su izrada prostornih planova, valorizacija prostorne dokumentacije, te izrada znanstvene dokumentacije i stručnih podloga, napominjemo da se prijenos porezne obveze ne primjenjuje.
      Također napominjemo da se prijenos porezne obveze ne primjenjuje na usluge savjetovanja investitora u vezi prijavljivanja na natječaje vezane uz gradnju, te na usluge sudjelovanja pri raspisu natječaja i ugovaranju radova.
      Prijenos porezne obveze primjenjuje se na sljedeće usluge: arhitektonsko projektiranje, stručni nadzor gradnje, projektantski nadzor, vođenje projektiranja, poslovi glavnog projektanta, kontrola projekata, vođenje građenja te upravljanje projektom gradnje.

Povratak na mišljenja