Usluge u vezi s dobrima u provozu

Datum: 28.04.2015, Utorak
Klasa: 410-19/14-01/436
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa koji obavlja uslugu željezničkog prijevoza robe kao osnovnu djelatnost (u daljnjem tekstu: željeznički prijevoznik) prema propisima UIC (International Union of Railways) i CIT (Međunarodni odbor za željeznički prijevoz, udruga u skladu sa švicarskim pravom i pravnom osobnošću i sjedištem u Bernu, čiji je cilj ponajprije jedinstvena primjena i provedba međunarodnoga prava u željezničkom prijevozu po COTIF-ovu mjerilu) zatražio je očitovanje u vezi oslobođenja od PDV-a za prijevozne i sve druge otpremne usluge u vezi s dobrima u provozu. Očitovanje je zatraženo obzirom da, kako se navodi u dopisu, željeznički prijevoznik pri obračunu troškova prijevoza korisniku prijevoza nije primijenio porezno oslobođenje jer u trenutku izdavanja računa nije posjedovao dokaz da se radi o dobrima u provozu što je uvjetovano mišljenjem Središnjeg ureda Porezne uprave KLASA: 410-19/14-01/292, URBROJ: 513-07-21-01/14-2 od 17. lipnja 2014. te mišljenjem Područnog ureda Zagreb KLASA: 410-01/2014-001/2298, URBROJ: 513-07-24-01/15-02 od 09. veljače 2015. Nadalje, u dopisu se navodi da je prema carinskim propisima Republike Hrvatske te Europskoj komisiji dokaz o provoznim carinskim postupcima obračun odredišnog prijevoznika. Prema navodima u dopisu obračuni između sudjelujućih željezničkih prijevoza obavljaju se sukladno Objavi UIC 304 i međusobno se razmjenjuju prema propisanim rokovima s tim da je minimalni rok obračunski mjesec (prvi završni) plus 2 bez zaračunavanja zateznih kamata, a u roku 12 mjeseci. S tim u vezi u dopisu se navodi da željeznički prijevoznik nije u mogućnosti poslovati prema propisima UIC ako bi čekao dokaze te da obzirom na strukturu, poslovanje i poslovnik kontrole stranih obračuna ne može korisnicima prijevoza odrediti vrijeme kada može imati dokaz (obračun odredišnog prijevoznika). Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje postupa li željeznički prijevoznik ispravno kada obračunava PDV na uslugu prijevoza jer u trenutku izdavanja računa nema dokaz o provoznom postupku te na koji način može zaštititi svoje interese i poslovati sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u slučaju da u predmetnom slučaju ne postupa ispravno. Također, navodi se problematika u vezi tretmana kretanja praznih vagona i praznih kontejnera koji se prema navodima u dopisu ne smatraju „carinskim provozima“, odnosno nisu carinska roba.
Prema odredbama čl. 17. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.
Odredbama čl. 44. st. 1. t. 38. Zakona o PDV-u propisano je da su PDV-a oslobođene prijevozne i sve druge otpremne usluge u vezi s dobrima u provozu kroz carinsko područje Republike Hrvatske.
Prema odredbama čl. 83. st. 1. Zakona o PDV-u porezni obveznik mora u svom knjigovodstvu osigurati sve potrebne podatke koji omogućuju ispravno i pravovremeno obračunavanje i plaćanje PDV-a. Porezni obveznik mora osigurati podatke o obvezi PDV-a za uplatu i uplati PDV-a te o potraživanju za povrat pretporeza i njegovoj naplati. Porezni obveznik mora imati i dokumentaciju koja dokazuje da su ispunjeni uvjeti za porezna oslobođenja propisana čl. 41. st. 1. Zakona o PDV-u.
 
U skladu s navedenim, prijevozne i sve druge otpremne usluge u vezi s dobrima u carinskom postupku provoza kroz carinsko područje Republike Hrvatske kada je odredišni carinski ured izvan područja Republike Hrvatske, oslobođene su plaćanja PDV-a. Prema tome, usluga željezničkog prijevoza dobara u carinskom postupku provoza kroz carinsko područje Republike Hrvatske kada je odredišni carinski ured izvan područja Republike Hrvatske, a koju obavlja tuzemni porezni obveznik drugom tuzemnom poreznom obvezniku oslobođena je plaćanja PDV-a te se za obavljenu uslugu primatelju usluge izdaje račun u kojem se navodi odredba čl. 44. st. 1. t. 38. Zakona o PDV-u pod uvjetom da tuzemni porezni obveznik koji obavlja uslugu željezničkog prijevoza posjeduje dokaz da se radi o dobrima koja se prevoze u carinskom postupku provoza. U slučaju da željeznički prijevoznik prilikom zaračunavanja usluge prijevoza ne posjeduje dokaz da se radi o dobrima u carinskom postupku provoza tada ne može primijeniti porezno oslobođenje, već obračunava PDV na obavljenu uslugu, a primatelj usluge uz zadovoljenje zakonom propisanih uvjeta ima pravo na odbitak pretporeza. Dokazivanje uporabe carinskog postupka provoza provodi se u skladu s carinskim propisima (MRN brojem provozne carinske NCTS deklaracije ili CIM teretnim listom koji se koristi kao pojednostavljena provozna deklaracija).
Što se tiče tretmana kretanja praznih vagona i praznih kontejnera napominjemo da ako se prema carinskim propisima kretanje, odnosno prijevoz praznih vagona ne smatra carinskim postupkom provoza tada željeznički prijevoznik prilikom zaračunavanja usluge prijevoza tuzemnom poreznom obvezniku obračunava PDV.
Skrećemo pažnju na to da su odgovor Središnjeg ureda Porezne uprave te odgovor Područnog ureda Zagreb dani na temelju navoda podnositelja upita.
 

Povratak na mišljenja