Utvrđivanje građevne čestice

Datum: 12.11.2015, Četvrtak
Klasa: 350-01/14-02/645
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vašeg upita o zahtjevima za parcelaciju nekretnina upisanih u zk. ul. 2606 k.o. S. a za koje zahtjeve je, kako navodite, Upravni sud presudom, odbio, te o mogućnosti provedbe parcelacije sukladno novom Zakonu o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13.) na drugačiji način nego što je to utvrđeno građevnom dozvolom, odnosno na način da se svakoj apartmanskoj zgradi odredi njen katastarski broj kako bi se omogućilo da se razvrgnućem suvlasničke zajednice izvrši upis za svaku zgradu na one suvlasnike koji su vlasnici apartmana u toj zgradi, obavještavamo vas kako slijedi.
Prema odredbi članka 157. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13.) ako za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica, odnosno zemljište nužno za redovitu uporabu građevine, kada je obveza utvrđivanja tog zemljišta, odnosno čestice propisana posebnim zakonom ili kada vlasnik građevine želi promijeniti oblik i veličinu građevne čestice na kojoj je postojeća zgrada u skladu s dokumentom prostornog uređenja, parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u skladu s rješenjem o utvrđivanju građevne čestice. 
Iz navedenog slijedi da se rješenje o utvrđivanju građevne čestice može donijeti i u slučaju kada vlasnik građevine želi promijeniti oblik i veličinu građevne čestice na kojoj je postojeća zgrada, a koja građevna čestica u tom slučaju mora biti u skladu s dokumentom prostornog uređenja, tj. prostornim planom.

 

Povratak na mišljenja