Utvrđivanje i naplata lokalnih poreza

Datum: 05.05.2020, Utorak
Klasa: 410-01/20-01/1060
Davatelj: Porezna uprava

     Slijedom novonastalih okolnosti uzrokovanih epidemijom virusa COVID-19, kao dio mjera Vlade Republike Hrvatske za olakšanje poslovanja poduzetnicima koji mogu doći u poteškoće uzrokovanje nastupom posebnih okolnosti, po hitnom postupku donesen je Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 32/20.) kojim je u članku 107.a propisano plaćanje poreza u posebnim okolnostima. 
      Člankom 107.a stavkom 2. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 42/20.; dalje u tekstu OPZ) propisana je mogućnost odgode i/ili obročne otplate nastalih i/ili dospjelih poreznih obveza u slučaju ako posebne okolnosti iz članka 107.a stavka 1. OPZ-a utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza, a člankom 107.a stavkom 4. propisano je da se porezni obveznik može u cijelosti ili djelomično osloboditi podmirivanja poreznih obveza ako je zbog posebnih okolnosti iz članka 107.a stavka 1. OPZ-a poreznom obvezniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan.
      Provedba članka 107.a OPZ-a propisana je Pravilnikom o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 35/20.) Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 43/20.), te Pravilnikom o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, broj 50/20.). Navedenim dopunama i izmjenama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, u Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine“, br. 45/19., 35/20., 43/20. i 50/20; dalje u tekstu Pravilnik) je dodan dio DESETI A, s člancima od 71.a do 71.zb, kojima je, između ostalog, propisan način provedbe postupka odgode i/ili obročne otplate dospjele porezne obveze kao i oslobođenja podmirivanja poreznih obveza.
      Tako je člankom 71.b stavkom 1. Pravilnika propisano da se poreznom obvezom u postupku odgode i/ili obročne otplate dospjele porezne obveze uslijed nastupa posebnih okolnosti smatra obveza poreza i drugih javnih davanja iz članka 2. OPZ-a, izuzev carina i trošarina, koju utvrđuju porezna tijela iz članka 3. OPZ-a, a stavkom 2. istog članka propisano je da se dospjelom poreznom obvezom iz stavka 1. istoga članka smatra svaka obveza koja prema posebnim propisima dospijeva do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a OPZ-a. U postupku oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza, prema članku 71.l ne smatraju se poreznim obvezama obveze poreza na dodanu vrijednost, carina i trošarina, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke, naknada i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.
      Člankom 3. OPZ-a porezno tijelo je definirano kao tijelo državne uprave, upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave ili upravno tijelo jedinice lokalne samouprave u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja i/ili nadzora i/ili naplate poreza.
      Imajući u vidu navedeno, dio DESETI A Pravilnika obvezuje i druga porezna tijela, ne samo Poreznu upravu, da postupaju po navedenim odredbama, odnosno da omoguće poreznim obveznicima odgodu i/ili obročnu otplatu dospjele porezne obveze, kao i oslobođenje podmirivanja poreznih obveza pod uvjetima i na način kako je to propisano Pravilnikom.
      S obzirom na to da je člankom 52. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16., 101/17.; dalje u tekstu ZLP) propisano da se na postupak utvrđivanja i naplate poreza iz ZLP-a te druga postupovna pitanja koja nisu uređena ZLP-om primjenjuje zakon kojim je uređen porezni postupak (OPZ), upravno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja, nadzora i naplate lokalnih poreza je, kao i ispostava Porezne uprave, dužno postupati u skladu s prethodno navedenim odredbama te omogućiti poreznim obveznicima odgodu i/ili obročnu otplatu dospjele porezne obveze, pod uvjetima i na način kako je to propisano Pravilnikom.
      Naglašavamo da nema pravne osnove da predstavničko tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave donosi odluke kojima se odgađa dospijeće plaćanja lokalnih poreza, omogućava obročna otplata dospjelih obveza s osnove lokalnih poreza i/ili kojima se određene porezne obveznike oslobađa plaćanja lokalnih poreza za vrijeme trajanja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesenih uslijed epidemije virusa COVID-19, a koje nisu u skladu sa OPZ-om i Pravilnikom.
      Također, nema pravne osnove da se odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kojom se mijenja ili dopunjuje važeća odluka o lokalnim porezima, donesena u tekućoj godini, primjenjuje prije nego je to propisano člankom 42. stavkom 2. ZLP-a, odnosno prije 1. siječnja sljedeće godine. Iznimka su odluke o prirezu porezu na dohodak (odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kojima se propisuje visina prireza porezu na dohodak i odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave kojima se ukida plaćanje prireza porezu na dohodak) koje, prema članku 42. stavku 3. ZLP-a, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može donositi tijekom godine. Te odluke moraju se objaviti u "Narodnim novinama", a stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u „Narodnim novinama“.

Povratak na mišljenja