Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima

Datum: 09.04.2020, Četvrtak
Autor: LJ.M.

Temeljem Zakona o dopuni Općeg poreznog Zakona (Nar. nov., br. 42/20.) donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 43/20., dalje: Pravilnik) koji je stupio na snagu 9. travnja 2020. godine.

Zbog izvanredne situacije vezane uz epidemiju koronavirusa, a u sklopu donesenih mjera za pomoć gospodarstvu čiji je cilj rješavanje problema nelikvidnosti, ublažavanje gospodarskih poremećaja, te olakšanja poduzetničkih aktivnosti, u nastavku se daju kratke napomene koje se odnose na način utvrđivanja obveze poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV) prema novim pravilima koji proizlaze iz Pravilnika, a koje se odnose na razdoblje utvrđivanja obveze PDV-a za ožujak i travanj 2020. godine te za razdoblje siječanj - ožujak 2020. (za tromjesečne obveznike PDV-a). Ako posebne okolnosti potraju duže, rok se može produžiti za još tri mjeseca.

Pravilnikom se propisuje novi način obračuna PDV-a, plaćanje PDV-a pri uvozu te oslobođenje od plaćanja PDV-a kod donacija.

Na koga se odnose uvjeti za primjenu odgode plaćanja dospjele obveze PDV-a su :

I. Prema čl. 71.c Pravilnika

Red. br.
Uvjeti
 
1.
Obveznik PDV-a
2.
Utvrđuje obvezu PDV-a prema izdanim računima
3.
 
Nema dospjeli nenaplaćeni porezni dug (svota poreznog duga ne smije biti veća od 200,00 kn)


II. Prema čl. 71.d Pravilnika

Red. br.
Uvjeti
 
1.

 
Porezni obveznik ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za mjere plaćanja poreza najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
2.

 
Ako može pretpostaviti (temeljem plana i projekcije) da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.


Napominjemo da za odgodu plaćanja PDV-a više nije propisan kriterij da su isporuke u 2019.  manje od 7,5 mil kn.

Pisani i obrazloženi zahtjev podnosi se poreznom tijelu elektroničkim putem - sustav ePorezna.

1. Utvrđivanje obveze PDV-a prema plaćenim/naplaćenim računima


Za odgodu plaćanja utvrđene obveze PDV-a porezni obveznik treba dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni prema tzv. kriteriju naplaćenih naknada. To znači da se može odgoditi samo dospjela obveza PDV-a koja proizlazi iz razlike utvrđene prema uobičajenom kriteriju izdanih računa i onih koji su u tom razdoblju naplaćeni/plaćeni. 

Kako bi porezni obveznici to osigurali trebaju, primjerice, za utvrđivanje obveze PDV-a za ožujak 2020. godine (PDV obrazac za ožujak koji se predaje do 20. travnja) obvezu PDV-a utvrditi na uobičajeni način (kao i svaki prethodni mjesec) i evidentirati u „redovne retke“ Obrasca PDV i to:

  • utvrditi obvezu PDV-a prema kriteriju izdanih računa i evidentirati ju u obrascu PDV pod red. br. II
  • utvrditi pretporez prema kriteriju primljenih računa i evidentirati ga pod red. br. III
  • iskazati obvezu PDV-a pod red. br. IV. obrasca PDV

Potom obveznici PDV-a trebaju, temeljem podataka o naplati izdanih računa i plaćanju računa koji se odnose na obračun PDV-a za 3. mjesec (vlastita evidencija primjenjujući sva pravila postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama iz čl. 125.1 – 125.k Zakona o PDV-u) utvrditi kolika bi bila obveza PDV-a prema kriteriju naplaćenih/plaćenih računa. Razliku između utvrđene obveze PDV-a prema kriteriju izdanih i naplaćenih računa treba evidentirati u Obrascu PDV pod VIII.2. – Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona.

To je svota PDV-a koju,  temeljem predanog Obrasca PDV, porezni obveznik može odgoditi (nije plaćeno/naplaćeno), a koju će PU evidentirati na kartici poreznog obveznika. To znači da porezni obveznik treba do kraja travnja 2020. godine platiti na račun državnog proračuna samo obvezu koja proizlazi temeljem plaćenih/naplaćenih računa u tom razdoblju oporezivanja.

Primjer:  

Pozicije Obrazaca PDV
(prema izdanim računima)
Posebna evidencija
(prema naplati/plaćanju)
II.    2.000,00
 
900,00 = PDV iz izdanih računa koji su naplaćeni
III.   1.000,00
 
500,00 = Pretporez iz primljenih računa  koji su plaćeni
IV.   1.000,00
400,00  = Obveza PDV-a za uplatu
VIII.2  - odgođena obveza PDV-a
= 600,00 (1.000,00 - 400,00)

 


Za koje razdoblje se može odgoditi obveza plaćanja PDV-a?

  • za ožujak koja dospjeva 30. travnja - odgoda do 31. srpnja
  • za prvo tromjesečje (1-3)  koja dospijeva 30. travnja – odgoda do 31. srpnja
  • za travanj koja dospijeva do 31. svibnja 2020. – odgoda do 31. kolovoza

Ako posebne okolnosti potraju duže rok za odgodu se može produžiti još za tri mjeseca, odnosno za obvezu PDV-a za svibanj, lipanj i srpanj te za 2. tromjesečje (4-6).

Napominjemo da se navedeno NE odnosi na porezne obveznike koji obvezu PDV-a utvrđuju prema naplaćenim naknadama – dohodaši jer obvezu PDV-a već utvrđuju prema kriteriju naplaćenih naknada. Jednako tako, porezni obveznici koji ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom ili ne žele utvrđivati obvezu PDV-a prema tim uvjetima, i nadalje utvrđuju obvezu PDV-a prema kriteriju tzv. izdanih računa.

Za vrijeme odgode porezne obveze Porezan uprava neće obračunavati zatezne kamate.

VAŽNO: Nakon isteka razdoblja odgode utvrđene obveze PDV-a na opisani način – prema naplaćenim izlaznim i plaćenim ulaznim računima (3 mjeseca ili po potrebi još 3 mjeseca) porezni obveznici će trebati u cijelosti podmiriti odgođenu obvezu PDV-a.

2. PDV pri uvozu dobara


Pri uvozu dobara iz trećih zemalja, primjenjuje se sljedeće:

  • Oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a na uvoz dobara potrebnih za borbu protiv korona virusa

Europska komisija objavila je Odluku od 3. travnja 2020. o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020., kojom se državama članicama koje su pogođene pandemijom korona virusa omogućava privremeno suspendiranje carinskih davanja i PDV-a na zaštitnu opremu, sredstva namijenjena testiranju ili medicinske uređaje poput respiratora (uređaja za disanje). Namjera je takvom privremenom suspenzijom uvoznih carina i PDV-a financijski olakšati nabavu medicinske opreme koja je prijeko potrebna medicinskom osoblju.

Odluka Komisije o oslobođenju uvoznih carina i PDV-a vrijedi za šestomjesečno razdoblje – za uvoz proveden u razdoblju od  30. siječnja 2020. do 31. srpnja 2020.  godine. Očekuje se tumačenje Ministarstva financija Porezne uprave i Carinske uprave za koje razdoblje će se navedena odredba primjenjivati u Republici Hrvatskoj.

Napominjemo da se ovo oslobođenje primjenjuje na organizacije i dobra koja su oslobođena carine u skladu s carinskim propisima i navedenom Odlukom.

Odluka Komisije u pogledu carinskog oslobođenja i oslobođenja od PDV-a odnosi se na:  državne organizacije (državna tijela, javna tijela i ostala tijela kojima upravljaju javnopravna tijela (uključujući bolnice), vladine organizacije, općine/gradove, regionalne vlade i sl.),  dobrotvorne ili druge filantropske organizacije odobrene od strane nadležnih vlasti država članica.

  • Obračunsko načelo iskazivanja obveze PDV-a u obrascu PDV

Za sve porezne obveznike  uvoz dobara obavljen do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona smatra se da je PDV pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a iskaže kao obvezu u Obrascu PDV. To se odnosi na uvoz obavljen u razdoblju od 9. travnja – 20. lipnja 2020. godine. U vezi provedbe ove privremene mjere Carinska uprava je dala Uputu koja se primjenjuje od 10. travanja do 20. lipnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Naše je mišljenje da se obračunsko načelo iskazivanja obveze PDV-a može primjeniti i za uvoz dobara koji je obavljen 9. travnja, neovisno o tome što je Uputa u primjeni od 10. travnja. 

Za obavljeni uvoz u tom razdoblju (temeljem obračuna nadležne carinarnice) obveznici trebaju  PDV po uvozu iskazati kao obvezu za PDV na poziciji II.15. uz istodobni odbitak pretporeza na poziciji III. 14. obrasca PDV.

3. Oslobođenje od plaćanja PDV-a na donacije


Obveznici PDV-a oslobođeni su plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19, do isteka roka od tri mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona.

Oslobođenje se primjenjuje počevši od obveze koja dopijeva u mjesecu koji slijedi nakon stupanja na snagu članka 107.a Zakona. Znači da se navedeno odnosi na isproruke obavljene u ožujku 2020. godine čija obveza dospijeva do 30. travnja 2020., te isprouke obavljene do 20. lipnja 2020. godine. Navedeno proizlazi iz odgovora Ministarstva financija kojemu se može pristupiti ovdje.

Povratak na vijesti