Utvrđivanje porezne osnovice kod manjkova

Datum: 28.01.2014, Utorak
Klasa: 410-19/13-01/493
Davatelj: Porezna uprava


      Vezano uz odgovor Središnjeg ureda Porezne uprave, KLASA: 410-19/13-01/493, URBROJ: 513-07-21-01/13-2 od 21. listopada 2013., na pitanje pod točkom 2. o utvrđivanju porezne osnovice kod manjkova, dopunjujemo odgovor kako ne bi došlo do pogrešnog tumačenja.
      U slučaju manjkova dobara za koje porezni obveznik tereti zaposlenika, porezna osnovica utvrđuje se sukladno odredbi čl. 33. st. 9. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) kojom je propisano da u slučaju isporuka dobara i obavljanja usluga osobama koje su u obiteljskim i drugim bliskim osobnim vezama s poreznim obveznikom te u slučaju postojanja financijskih i pravnih veza, uključujući odnose poslodavca i zaposlenika kao i članova njihovih obitelji, veza na temelju članstva, upravljanja ili vlasništva, poreznom osnovicom smatra se tržišna vrijednost.
      Tržišnom vrijednosti smatra se ukupni iznos kojeg bi kupac ili naručitelj u trenutku isporuke dobra ili obavljene usluge prema načelu nenarušavanja tržišnog natjecanja morao platiti isporučitelju dobara ili pružatelju usluge u tuzemstvu. Ako se ne može utvrditi usporediva isporuka dobara ili usluga, tada se tržišnom vrijednosti smatra iznos koji nije niži od nabavne cijene tih ili sličnih dobara ili ako je ta cijena nepoznata, ukupna visina utvrđenih troškova u trenutku isporuke sukladno čl. 33. st. 10. a) Zakona.

Povratak na mišljenja