Uvećanje osobnog odbitka radi uzdržavanja izvanbračnog druga

Datum: 11.07.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/16-01/300
Davatelj: Porezna uprava

      Vezano za pitanje kako ostvariti uvećani osobni odbitak poreznog obveznika koji uzdržava nezaposlenog izvanbračnog druga s kojim ima djecu, odgovaramo u nastavku kako slijedi.
      Pravo na uvećanje osobnog odbitka ili neoporezivog dijela dohotka po osnovi uzdržavanja članova uže obitelji propisano je člankom 36. stavkom 2. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15; dalje u tekstu Zakon) u visini 0,5 osnovnog osobnog odbitka. Istim člankom 36. stavkom 7. Zakona, propisano je da se drugim uzdržavanim članom smatra između ostaloga i izvanbračni drug.
       Status uzdržavanih članova uže obitelji dokazuje se na temelju pravomoćnih sudskih odluka, no porezni obveznici koji ih ne posjeduju, mogu svoj status dokazati na temelju vjerodostojnih isprava propisanima člankom 67. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15; dalje u tekstu: Pravilnik).
      Sukladno članku 67. stavkom 3. Pravilnika, porezni obveznici podnose vjerodostojne isprave kao što su potvrde i izvaci iz matice rođenih nadležnoj ispostavi Porezne uprave koja je zadužena popuniti podatke u poreznoj kartici na Obrascu PK putem kojega se ostvaruje pravo na uvećani osobni odbitak.
      O činjenicama upisanim u državne matice izdaju se izvaci iz državnih matica i potvrde kao isprave trajne vrijednosti pri čemu nije dozvoljeno koristiti ispravu koja ne sadrži posljednje važeće podatke upisane u državnim maticama u pravnom prometu prema članku 42. Zakona o državnim maticama (Narodne novine, br. 96/93 i 76/13). Matičar upisuje u državne matice samo one činjenice i podatke koji su mu prijavljeni, odnosno koje sadrži akt nadležnog tijela bez odgode, a ukoliko postoji osnovana sumnja da pojedini podaci nisu točni ili na netočnost ukazuju podaci iz drugih službenih evidencija, matičar je dužan provjeriti točnost tih podataka sukladno članku 35. istoga zakona.
      Kod temeljnog upisa u maticu rođenih upisuju se podaci o rođenju djeteta i podaci o roditeljima, a kao naknadni upisi i bilješke upisuju se, između ostalih, podaci o priznavanju i utvrđivanju očinstva i majčinstva sukladno članku 9. Zakona o državnim maticama.
      Iz navedenoga možemo zaključiti da izvanbračni drugovi koji nemaju pravomoćnu sudsku presudu kojom se dokazuje postojanje izvanbračne zajednice, mogu pravo na uvećanje osobnog odbitka ostvariti podnošenjem izvatka i potvrde iz matice rođenih za dijete rođeno u izvanbračnoj zajednici jer te javne isprave sadrže činjenice o roditeljima djeteta, a smatraju se istinitim dok se ne dokaže suprotno na zakonom propisani način.
      Uz navedeno, potrebno je napomenuti da se uvećani osobni odbitak može ostvariti po osnovi uzdržavanja užeg člana obitelji ako uzdržavani član ne ostvaruje oporezive primitke, primitke na koje se ne plaća porez i druge primitke koji se u smislu Zakona ne smatraju dohotkom, u iznosu višem od iznosa peterostrukoga osnovnoga osobnog odbitka na godišnjoj razini koji za 2015. godinu iznosi 13.000,00 kuna pri čemu se u navedeni iznos ne uzimaju u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, potpora za novorođenče, odnosno opremu novorođenog djeteta, obiteljskih mirovina koje primaju djeca nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi  predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji te primici koji predstavljaju naknadu stvarno nastalih troškova kao što su naročito naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja. 

Povratak na mišljenja