Uvođenje eura kod poslovnih subjekata

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Trajanje: 4 h 5 min
Datum: 22.07.2022

Cijena: 99,54


Sredinom srpnja očekuje se donošenje uredbe Vijeća EU koja predstavlja posljednji ključni korak u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj (dalje: RH), a kojom će biti utvrđeno usvajanje eura kao službene valute u RH i fiksni tečaj konverzije.

Po objavi uredbe na snagu će stupiti Zakon u uvođenju eura kao službene valute u RH i započeti razdoblje dragovoljnog dvojnog iskazivanja. Prve obveze u vezi s uvođenjem eura stupaju na snagu početkom rujna, međutim zbog složenih prilagodbi koje treba provesti potrebno je pravodobno početi s pripremom.

Na ovom webinaru izlagati će se bitne posebnosti u vezi aktivnosti i prilagodbi koje poslovni subjekti trebaju provesti u razdoblju do kraja godine i početkom 2023. godine.

Program:

 1. Osnovno o uvođenju eura
  • zakonski okvir i opća pravila
  • provedba pojedinih obveza i razdoblja primjene ili prilagodbe
  • utjecaj na druge propise i njihova uskladba
 2. Pravila za preračunavanje i zaokruživanje
  • opća pravila za preračunavanje i zaokruživanje
  • posebna pravila koja se odnose na zaokruživanje
  • pravila za preračunavanje vrijednosnih papira
 3. Dvojno iskazivanje
  • područja primjene
  • dvojno iskazivanje roba i usluga
  • iznimke od dvojnog iskazivanja
 4. Posebnosti financijskog izvještavanja zbog uvođenja eura
  • sastavljanje financijskih izvještaja
  • prikaz usporednih podataka
  • naknadni ispravak financijskih izvještaja
 5. Utjecaj uvođenja eura na računovodstvo
  • vođenje poslovnih knjiga u prijelaznom razdoblju
  • preračunavanje stanja imovine, obveza i kapitala
  • računovodstveni tretman razlika nastalih preračunavanjem i otpisi obveza i potraživanja
  • posebnosti kod ispostavljanja knjigovodstvenih isprava u prijelaznom razdoblju
  • izgled računa i evidentiranje u prijelaznom razdoblju
  • utjecaj uvođenja eura na blagajnički maksimum i fiskalizaciju u prometu gotovinom
  • ispravak računovodstvenih pogrešaka iz prijašnjih razdoblja
 6. Sastavljanje poreznih prijava u prijelaznom razdoblju
  • sastavljanje Obrasca PD i plaćanja utvrđene obveze poreza na dobitak za 2022.
  • sastavljanje Obrasca PDV za zadnje razdoblje oporezivanja 2022.
  • postupanje s danim i primljenim predujmovima u prijelaznom razdoblju
  • postupanje s računima izdanima i primljenim računima/odobrenjima u prijelaznom razdoblju
  • ispravak poreznih prijava
 7. Plaće, naknade i izvještavanje u prijelaznom razdoblju
  • isprave o plaći i naknadi plaće u razdoblju dvojnog iskazivanja
  • obračun i isplata plaća, bonusa, naknada i ostalih primitaka za prosinac 2022.
  • primjena materijalnih prava na temelju izvora prava radnika
  • postupanje po ovršnim ispravama koje glase na kune
  • posebnosti JOPPD obrasca u prijelaznom razdoblju
  • ispravak i dopune JOPPD obrasca
  • obračun službenih putovanja u prijelaznom razdoblju
  • godišnja prijava poreza na dohodak
 8. Ugovori o radu, ugovori o djelu i autorski ugovori u razdoblju dvojnog iskazivanja
  • primjena starih i sklapanje novih ugovora o radu
  • izmjena ugovora o radu zbog uvođenja eura
  • utjecaj uvođenja euro na ugovore o djelu i autorske ugovore
  • potvrde o isplaćenom drugom dohotku
 9. Odgovori na pitanja

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 21. lipnja 2022. godine.

Cijena video snimke je 750,00 kn kn (600,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.