Uvoz odnosno provoz robe

Datum: 12.05.2016, Četvrtak
Klasa: 410-19/16-01/86
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se upitom u vezi uvoza odnosno provoza robe (pamučna pređa) koju bi uvoznik iz Zagreba prodao kupcu iz Austrije. U upitu se navodi da bi pamučna pređa bila brodom kontejnerski dopremljena u luku Rijeka te bi, bez pretovara, kamionski u kontejneru bila otpremljena kupcu u Austriju. Obzirom da bi se spomenuti posao prema navodima u upitu trebao odvijati kontinuirano na mjesečnoj razini 2 – 3 kontejnera zatraženo je tumačenje u vezi poreznih obveza.
      U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
      Prema odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) predmet oporezivanja PDV-om su isporuke dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara.
      Odredbe u vezi postupka 42 propisane su člankom 44. stavkom 1. točkom 26. te člankom 44. stavkom 2. Zakona o PDV-u.
      Naime, člankom 44. stavkom 1. točkom 26. Zakona o PDV-u propisano je da je plaćanja PDV-a oslobođen uvoz dobara otpremljenih ili prevezenih iz trećeg područja ili iz treće zemlje na područje RH, ako je ta dobra uvoznik ili osoba koja je određena kao porezni dužnik pri uvozu neposredno nakon uvoza isporučio unutar Europske unije uz primjenu oslobođenja od PDV-a iz članka 41. stavka 1. Zakona o PDV-u.
      Navedeno oslobođenje se prema odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o PDV-u primjenjuje pod uvjetom da nakon uvoza dobara slijedi isporuka dobara ili premještanje dobara u drugu državu članicu (u daljnjem tekstu: isporuka dobara), koja je prema članku 41. stavku 1. točkama a) i d) Zakona o PDV-u oslobođena od plaćanja PDV-a, i to samo ako je uvoznik u trenutku uvoza Carinskoj upravi pružio najmanje sljedeće podatke:
a) svoj PDV identifikacijski broj izdan u Republici Hrvatskoj ili PDV identifikacijski broj svoga poreznog zastupnika, koji jamči za plaćanje PDV-a, izdan u Republici Hrvatskoj,
b) PDV identifikacijski broj stjecatelja, izdan u drugoj državi članici, kojemu se isporučuju dobra prema članku 41. stavku 1. točki a) Zakona o PDV-u ili vlastiti PDV identifikacijski broj izdan u državi u kojoj završava prijevoz ili otprema dobara, ako se dobra prema članku 41. stavku 1. točki d) Zakona o PDV-u premještaju,
c) dokaz iz kojeg je vidljivo da su uvezena dobra namijenjena za prijevoz ili otpremu iz Republike Hrvatske u neku drugu državu članicu.
      Postupak 42 u Republici Hrvatskoj uz zadovoljenje prethodno navedenih uvjeta mogu primjenjivati tuzemni porezni obveznici te strani porezi obveznici koji imaju sjedište u drugoj državi članici Europske unije, ali i porezni obveznici koji imaju sjedište izvan Europske unije. Jedan od preduvjeta za primjenu postupka 42 je registriranje za potrebe PDV-a, odnosno posjedovanje PDV broja izdanog u Republici Hrvatskoj. Dodjelom PDV broja strani porezni obveznici se ujedno upisuju i u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj.
      Isporuke dobara u druge države članice Europske unije koje se obavljaju u okviru uvoznog postupka 42 iskazuju se u Obrascu PDV te u Obrascu ZP. U Obrascu ZP, između ostalog, iskazuje se vrijednost isporuke dobara u druge države članice Europske unije u kunama i lipama po pojedinom primatelju/stjecatelju dobara u okviru carinskog postupka 42.
      Napominjemo da odgovaramo pod pretpostavkom da se uvoz pamučne pređe obavlja u Republiku Hrvatsku. Prema tome, u konkretnom slučaju uvoznik iz Zagreba uz zadovoljenje prethodno navedenih zakonskih uvjeta može primijeniti postupak 42 prilikom uvoza pamučne pređe u Republiku Hrvatsku koju namjerava prodati kupcu iz Austrije, a za kojeg pretpostavljamo da je registriran za potrebe PDV-a.

Povratak na mišljenja