Videonadzor i zaštita prava pojedinaca

Datum: 24.07.2021, Subota
Autor: H. V.

Na koji način pojedinci mogu zaštiti svoja prava ako se njihovi osobni podaci bilježe i obrađuju putem videonadzora?

U slučaju videonadzora, fizička osoba koja ulazi u područje koje je pokriveno videonadzorom i čiji se osobni podatci bilježe i obrađuju se smatra ispitanikom.

Prava ispitanika su uređena čl. 12.-23. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR uredba), po kojoj ispitanik ima pravo na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, zatim pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i na kraju pravo na prigovor.

Više o zaštiti prava ispitanika u slučaju uvođenja videonadzora u časopisu PiP br. 7-8/21, str. 40.

Povratak na vijesti