Vjerodostojna dokumentacija za knjiženje računa - priznavanje pretporeza iz zbirnog računa

Datum: 08.01.2019, Utorak
Klasa: 410-01/18-01/2617
Davatelj: Porezna uprava

Upit poreznog obveznika vezano za knjiženja po računima za nabavu goriva s obzirom na problem prikupljanja velikog broja računa. Naime, porezni obveznik ima velik broj prijevoznih sredstava koje zaposlenici koriste pri obavljanju djelatnosti. Problem nastaje kada zaposlenici nabave, odnosno kupe gorivo za pojedino vozilo te ne dostave račun, već se pri dostavi zbirnog računa od dobavljača za određeni period (uobičajeno mjesec dana) uoči da pojedini računi nedostaju. Zbog navedenog problema, porezni obveznik postavlja pitanje je li za knjiženja vezana uz gorivo (trošak, pretporez) dovoljan zbirni račun ili se mora priložiti račun za pojedinačnu nabavu goriva.

            Sukladno čl. 5. st. 1. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14., 50/16., 115/16. i 106/18.) osnovica poreza na dobit utvrđuje se prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona. Navedenom odredbom propisano je da se pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit mora postupati sukladno računovodstvenim propisima među kojima je i Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., 134/15. i 120/16.). Zakonom o računovodstvu propisana je knjigovodstvena isprava te što se smatra vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom.

            Nadalje, sukladno čl. 36. Zakona o porezu na dobit, obveznici poreza na dobit dužni su primjenjivati Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 115/16. i 106/18.) koji u čl. 66. propisuje da se bilježenje podataka u poslovnim knjigama mora temeljiti na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama, a knjiženja i druga evidentiranja treba obavljati potpuno, točno, pravodobno i uredno. Smatra se da je isprava za knjiženje uredna kad se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin materijalni sadržaj, što znači narav, vrijednost i vrijeme nastanka poslovne promjene povodom koje je sastavljena. Vjerodostojna je isprava ona koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj.

            Temeljem prethodno iznesenog, ukoliko zbirni obračun za nabavu goriva na razini mjeseca udovoljava propisane uvjete za uredne i vjerodostojne isprave iz prethodno spomenutih propisa, tada se može smatrati vjerodostojnom knjigovodstvenom dokumentacijom temeljem koje se bilježe podaci u poslovnim knjigama.

            Nadalje, u dijelu upita koji se odnosi na oporezivanje porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), a budući da u upitu nije navedeno za koje vozilo se nabavlja gorivo, niti u koju svrhu se ta vozila koriste, dajemo načelan odgovor vezano uz pravo odbitka pretporeza po zbirnom računu izdanom za kupljeno gorivo.

            Prema odredbi čl. 58. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. do 106/18., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u), porezni obveznik ima pravo od PDV-a, koji je obvezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obvezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.

            Porezni obveznik može odbiti pretporez ako su ispunjeni uvjeti za odbitak propisani čl. 60. st. 1. Zakona o PDV-u, kojim se, između ostalog, propisuje da odbitak pretporeza ne smije biti isključen prema čl. 58. st. 4. i 8. čl. 61. st. 1. i 2. te čl. 62. st. 1. toga Zakona, te da porezni obveznik ima račun u vezi s isporukom dobara i usluga, izdan u skladu s odredbama čl. 78., 79., 80. i 81. toga Zakona.

            Odredbama čl. 61. st. 2. i 3. Zakona o PDV-u propisano je da porezni obveznik ne može odbiti 50% pretporeza obračunanog za nabavu ili najam osobnih automobila, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Osobnim automobilima smatraju se motorna vozila namijenjena za prijevoz osoba koja, osim sjedala za vozača, imaju najviše osam sjedala. Iznimno, navedene odredbe se ne primjenjuju ako se radi o osobnim automobilima koji se koriste za obuku vozača, testiranje vozila, servisnu službu, djelatnost prijevoza putnika i dobara, prijevoza umrlih, iznajmljivanja ili se nabavljaju za daljnju prodaju te motornim vozilima kategorije N1 koja su razvrstana u tarifnu oznaku 8703 Carinske tarife i nisu predmet oporezivanja prema posebnom propisu o posebnom porezu na motorna vozila.

            Sukladno odredbi čl. 78. st. 5. Zakona o PDV-u, porezni obveznik može izdati zbirni račun za više zasebnih isporuka dobara ili usluga, pod uvjetom da PDV na isporuke navedene u zbirnom računu obračunava tijekom istog kalendarskog mjeseca.

            Slijedom navedenog, ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti, porezni obveznik načelno može koristiti odbitak pretporeza za primljene isporuke temeljem zbirnog računa izdanog za više zasebnih isporuka dobara, pod uvjetom da se na isporuke navedene u zbirnom računu PDV obračunava tijekom istog kalendarskog mjeseca, te da takav zbirni račun sadrži sve podatke propisane odredbom čl. 79. st. 1. Zakona o PDV-u. Međutim, ako je isporučitelj dobara za pojedinačne isporuke obavljene poreznom obvezniku izdao račune koji imaju sve propisane elemente, te ih ujedno fiskalizirao, novoizdani račun ne može predstavljati zbirni račun u smislu odredbi Zakona o PDV-u. Napominjemo da porezni obveznik primatelj isporuke, uz ispunjenje zakonom propisanih uvjeta, temeljem računa izdanih za pojedinačne isporuke, koji sadrže sve propisane elemente, može koristiti pravo odbitka pretporeza, pri čemu treba voditi računa o ograničenju prava odbitka pretporeza prema čl. 61. Zakona o PDV-u.

Povratak na mišljenja