Vulkanizerske usluge

Datum: 08.07.2016, Petak
Klasa: 410-19/16-01/41
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi oporezivanja vulkanizerskih usluga.  U upitu se navodi da je predmetni porezni obveznik dobio upite za poslovnu suradnju od prijevozničkih i transportnih poduzeća te drugih poreznih obveznika iz djelatnosti logistike i otpreme dobara i prijevoza putnika, koji imaju stalno sjedište u državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) ili u trećim zemljama, posebice u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Napomenuto je da su predmetni porezni obveznik i zainteresirani porezni obveznici obveznici poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). 
      Nadalje je navedeno da su ti porezni obveznici zainteresirani za vulkanizerske usluge na njihovim vozilima u slučajevima redovitog održavanje vozila (zamjena istrošenih guma novim auto gumama) te u slučaju kvara na cesti kada je potrebno oštećenu gumu zamijeniti novom auto gumom. Također je navedeno da se u oba slučaja radi o isporuci nove auto gume i montaži iste na vozilo kupca u garaži pružatelja usluge. 
      Postavljeno je pitanje da li naprijed navedeni poslovni događaj treba dijeliti na dva događaja i to:
• isporuka dobara unutar EU, odnosno isporuka u treće zemlje (izvoz) i
• obavljanje usluge montaže auto gume primatelju usluge iz EU, odnosno primatelju iz treće zemlje.
      Podnositelj upita traži očitovanje o ispravnom poreznom tretmanu naprijed navedenih vulkanizerskih usluga.
      U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
      Prema odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) predmet oporezivanja PDV-om je isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar EU te uvoz dobara.
      Sukladno odredbama članka 7. stavka 1. Zakona isporuka dobara u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Zakona je prijenos prava raspolaganja materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika.
      Odredbama članka 8. stavka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15) propisano je da ako jedinstvena transakcija istovremeno ima obilježja isporuke dobara i obilježja obavljene usluge, za razvrstavanje su bitna ona obilježja koja određuju stvarni gospodarski sadržaj transakcije, uzimajući u obzir volju ugovornih strana.
      Mjestom isporuke dobara koja se ne otpremaju niti prevoze smatra se mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke sukladno odredbama članka 12. Zakona.
      Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika. Ako se te usluge obavljaju stalnoj poslovnoj jedinici poreznog obveznika u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta poreznog obveznika, mjestom obavljanja usluga smatra se sjedište stalne poslovne jedinice. Ako takvo sjedište ili stalna poslovna jedinica ne postoje, mjestom obavljanja usluga smatra se prebivalište ili uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge.
      Slijedom navedenog, mišljenja smo da se u predmetnom slučaju radi o dvije isporuke koje su obavljene u isto vrijeme, i to o isporuci dobra (isporuka nove auto gume) te o obavljanju usluge montaže nove auto gume na motorno vozilo kupca.
      U skladu s navedenim, na uslugu montaže nove auto gume primjenjuje se opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge.  
      Porezni obveznik iz Republike Hrvatske koji obavlja predmetne usluge montaže nove auto gume poreznim obveznicima iz država članica EU ili trećih zemalja obvezan je pribaviti dokaz da se radi o poreznim obveznicima kako bi na temelju tog dokaza mogao primijeniti prijenos porezne obveze na primatelja usluge u skladu s odredbama članka 17. stavka 1. Zakona.
      Stoga, hrvatski porezni obveznik, za obavljenu uslugu montaže nove auto gume poreznim obveznicima iz država članica EU ili trećih zemalja, u računu što ga izdaje za obavljenu uslugu neće obračunati hrvatski PDV već će primijeniti prijenos porezne obveze na primatelja usluge temeljem članka 17. stavka 1. Zakona. Napominjemo da u tom slučaju hrvatski porezni obveznik u računu za predmetnu uslugu mora navesti „prijenos porezne obveze“ ili engleski izraz „reverse charge“.
      Nadalje, mjesto oporezivanja kod isporuke dobara koja se ne otpremaju niti prevoze do kupca je mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke. Stoga, mjesto oporezivanja isporuke nove auto gume koju hrvatski porezni obveznik isporučuje poreznim obveznicima iz država članica EU i trećih zemalja je mjesto gdje se nova auto guma nalazi u trenutku isporuke, a to je u konkretnom slučaju Republika Hrvatska sukladno članku 12. Zakona te je hrvatski porezni obveznik u računu za predmetnu isporuku obvezan obračunati i iskazati hrvatski PDV.

Povratak na mišljenja