RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Žminj

Narodne novine br.57/2018. od 27.06.2018.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Žminj, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

      Općini Žminj pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju i

3. porez na kuće za odmor.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Žminj (Nar. nov., br. 111/01., 67/03., 5/08., 25/09. i 9/13., i Službeni glasnik Općine Žminj br. 8/01., 2/03., 3/08. i 1/09.).

      Ova Odluka stupa na 1. srpnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)