RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača

Narodne novine br.67/2018. od 25.07.2018.

 

     Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o stečaju potrošača (Nar. nov., br. 100/15.).

     Stečajni postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o stečaju potrošača koji je bio na snazi u vrijeme njihova pokretanja.

     Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)