Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a

Datum: 04.09.2019, Srijeda
NN br. 82/2019

      U Pravilniku o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a (Nar. nov., br. 26/19.), članak 4. mijenja se i glasi:

      Iz imovine AIF-a s privatnom ponudom mogu se plaćati troškovi vanjskih suradnika UAIF-a, kao što su odvjetnici, savjetnici ili revizori kada su ti troškovi izravno povezani s postupkom stjecanja, držanja ili prodaje imovine AIF-a te su potrebni za realizaciju toga postupka (primjerice postupak dubinskog snimanja društva ili subjekta prilikom razmatranja ulaganja AIF-a, izrada analize, postupak preuzimanja dioničkog društva, angažiranje savjetnika za prodaju prilikom dezinvestiranja i slično).

      Ako je za troškove iz stavka 1. ovoga članka pravilima AIF-a s privatnom ponudom predviđeno da se mogu plaćati iz imovine tog AIF-a, smatra se da su isti potrebni za realizaciju postupka vezano za stjecanje, držanje ili prodaju imovine.

      Iz imovine AIF-a mogu se plaćati troškovi zastupanja u parničnim, arbitražnim ili drugim odgovarajućim postupcima koji se vode radi zaštite imovine AIF-a.«

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu 12. rujna 2019. godine.

Povratak na nove propise