Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o hrvatskom državljanstvu (Nar. nov., br. 53/91., 70/91. – ispravak, 28/92., 113/93. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/94., 130/11. i 110/15.).

      Svi postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o hrvatskom državljanstvu (Nar. nov., br. 53/91., 70/91. – ispravak, 28/92., 113/93. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/94., 130/11. i 110/15.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise