Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Zadužnica i bjanko zadužnica u svjetlu novouvedenih pravila o registru zadužnica i bjanko zadužnica
pip - 2.2013, str. 3
Oporezivanje elektroničkih usluga porezom na dodanu vrijednost – pravni okvir EU
pip - 2.2013, str. 18
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca (I.)
pip - 2.2013, str. 25
Pravo na otpremninu
pip - 2.2013, str. 32
O radnom pravu i socijalnoj sigurnosti
pip - 2.2013, str. 36
Novosti u uređenju rješavanja upravnog spora bez održavanja rasprave
pip - 2.2013, str. 41
Novosti u pravnom uređenju sanacije javnih ustanova u području zdravstvene djelatnosti
pip - 2.2013, str. 43
Odgovornost članova uprava i članova trgovačkih društava vlastitom imovinom za porezne dugove društva
pip - 2.2013, str. 48
Usklađivanje zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU u području sudjelovanja radnika u upravljanju društvom
pip - 2.2013, str. 54
Razvoj politike suzbijanja zakašnjenja s plaćanjem u EU
pip - 2.2013, str. 61
Domaća sudska praksa
pip - 2.2013, str. 85
Inozemna sudska praksa
pip - 2.2013, str. 95
Pitanja i odgovori
pip - 2.2013, str. 101
Pregled novih propisa
pip - 2.2013, str. 104