Zaključak o pokretanju pregovora o izmjenama i dopunama kolektivnih ugovora trgovačkih društava i ustanova u natpolovičnom vlasništvu Republike Hrvatske

Datum: 02.08.2012, Četvrtak
NN br. 89/2012

1. Zadužuju se nadzorna i upravna tijela trgovačkih društava i ustanova, koja su u natpolovičnom vlasništvu RH da u roku 30 dana od dana donošenja ovoga Zaključka pokrenu pregovore o izmjenama, odnosno dopunama važećih kolektivnih ugovora s ciljem usklađivanja materijalnih prava radnika s materijalnim pravima državnih službenika i namještenika, ugovorenih Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, te njegovim Dodatkom zaključenima 2. kolovoza 2012.
2. Zadužuju se nadzorna i upravna tijela trgovačkih društava i ustanova iz t. 1. ovoga Zaključka da u roku 60 dana od dana donošenja ovoga Zaključka pisano izvijeste Vladu RH o provedbi t. 1. ovoga Zaključka.
3. Zadužuje se Agencija za upravljanje državnom imovinom da ovaj Zaključak dostavi trgovačkim društvima u natpolovičnom vlasništvu RH.
4. Zadužuju se središnja tijela državne uprave da ovaj Zaključak dostave ustanovama u natpolovičnom vlasništvu RH nad kojima provode upravni nadzor.
5. Zadužuje se Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava da o ovom Zaključku izvijesti Agenciju za upravljanje državnom imovinom i sva središnja tijela državne uprave na koje se ovaj Zaključak odnosi.

Povratak na nove propise