Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda

Datum: 01.10.2021, Petak
NN br. 107/2021

  1. U cilju ublažavanja posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda od 1. listopada 2020., pozivaju se naručitelji koji imaju ugovore sklopljene u postupcima javne nabave da zajedno s ugovarateljima pristupe analizi ugovorenih jediničnih cijena građevinskih materijala i proizvoda za neizvršene ugovore o javnoj nabavi, kako bi utvrdili one stavke na koje je promjena cijena utjecala više od 10 %.
  2. Pozivaju se naručitelji koji imaju ugovore sklopljene u postupcima javne nabave na izmjene ugovora temeljem čl.317. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16.) u mjeri u kojoj su one opravdane za ublažavanje posljedica aktualne situacije i utvrđene analizom iz t. 1. ovoga Zaključka, uz osiguranje revizijskog traga kojim se opravdava tražena izmjena.
  3. Upućuju se naručitelji da izmjene iz t. 2. ovoga Zaključka utvrde isključivo za vrijeme dok traje potreba ublažavanja posljedica situacije iz t. 1. ovoga Zaključka.
  4. Odredbe ovoga Zaključka na odgovarajući način primjenjuju se i na izmjene okvirnih sporazuma sklopljenih u postupcima javne nabave.
  5. Pozivaju se naručitelji da, uvažavajući aktualnu situaciju iz t. 1. ovoga Zaključka u dokumentaciji o nabavi, za postupke javne nabave koji su u tijeku i koji će tek biti pokrenuti, za svaki konkretan slučaj nabave utvrde mogućnost određivanja promjenjive cijene ponude te način i uvjete njene izmjene tijekom izvršenja ugovora sukladno čl. 315. Zakona o javnoj nabavi, kako bi umanjili ili uklonili potencijalne rizike.

Povratak na nove propise