Zakon o dopunama Zakona o trgovini

Datum: 19.03.2020, Četvrtak
NN br. 32/2020

      U Zakonu o trgovini (Nar. nov., br. 87/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19. i 98/19.) u članku 2. iza točke 11. briše se točka i dodaje se točka 12. koja glasi:

     »12. »Posebne okolnosti« podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.«.

     Iza članka 57. dodaje se članak 57.a i naslov iznad njega koji glasi:

»ODREĐIVANJE RADNOG VREMENA U DJELATNOSTI TRGOVINE U POSEBNIM OKOLNOSTIMA

     Radno vrijeme u djelatnosti trgovine u posebnim okolnostima određuje Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.«.

     Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020. godine.

Povratak na nove propise