Zakon o dopuni Zakona o strancima

Datum: 30.04.2020, Četvrtak
NN br. 53/2020

U Zakonu o strancima (Nar. nov., br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.) iza članka 140. dodaje se članak 140.a koji glasi:

(1) Državljanin treće zemlje kojem je izdana dozvola boravka iz članka 140. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove dozvole boravka, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

(2) Dozvola boravka koja je izdana državljaninu treće zemlje iz stavka 1. ovoga članka smatra se valjanom do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka državljanin treće zemlje dužan je bez odgode podnijeti zahtjev za izdavanje nove dozvole boravka.«.

Radnje u upravnom postupku koje su državljani trećih zemalja dužni poduzeti u rokovima propisanim odredbama Zakona o strancima (Nar. nov., br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.), a čiji je krajnji rok poduzimanja počeo teći 11. ožujka 2020. ili će biti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, državljani trećih zemalja mogu poduzeti najkasnije u roku od 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. svibnja 2020. godine.

Povratak na nove propise