Zakon o dopuni Zakona o tržištu rada

Datum: 19.03.2020, Četvrtak
NN br. 32/2020

     U Zakonu o tržištu rada (Nar. nov., br. 118/18.) u članku 43. iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:

     »(9) U slučaju posebnih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušavaju okoliš, narušavaju gospodarsku aktivnost ili uzrokuju znatnu gospodarsku štetu, Upravno vijeće Zavoda može odlukom utvrditi da se pravo na novčanu pomoć iz stavka 2. ovoga članka produlji za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, a poslodavcu odobri sufinanciranje troškova produženog mirovinskog osiguranja iz stavka 3. ovoga članka.«.

      Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

     Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020. godine.

Povratak na nove propise