Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Datum: 19.03.2020, Četvrtak
NN br. 32/2020

       Zakonom su dopunjene pojedine odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 69/99., 151/03., 157/03. – ispravak, 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 44/17. i 90/18.).

       Ovaj Zakon stupa na snagu 20. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise