Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti

Datum: 09.02.2022, Srijeda
NN br. 18/2022

Ovim Zakonom uređuje se sadržaj, uvjeti i način obavljanja edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti, standard obrazovanja i stručni nadzor nad obavljanjem edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

Postupci započeti na temelju Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 124/11. i 16/19.) koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 124/11. i 16/19.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 17. veljače 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise