Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Datum: 08.09.2016, Četvrtak
Klasa: 423-08/16-01/31
Davatelj: Porezna uprava

​          Zaprimili smo dopis odvjetnice Nadije Benolić iz Umaga, Trgovačka 2a, kojim je zatraženo mišljenje u svezi članka 72.a stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13 i 78/15, dalje u tekstu: Zakon). S tim u vezi, u nastavku odgovaramo.

          Odredbom članka 72.a Zakona uređena su prava solidarnih dužnika, jamaca, osoba s pravom regresa i banaka garanata/izdavatelja akreditiva.
          Kako bi se riješio problem kod ove vrste obveza kada se u ulozi vjerovnika pojavljuju povezane osobe dužnika, a time i mogućnost manipulacije postupkom predstečajne nagodbe, odredbom stavka 3. istoga članka, propisano je da pravo glasa nemaju oni solidarni dužnici, jamci i osobe koje imaju pravo regresa, koji imaju pravni položaj povezanih osoba.
          Povezane osobe, u smislu članka 72.a stavka 3. Zakona su članovi uprave društva dužnika, članovi društva dužnika ili dioničari s udjelom višim od 25% u temeljnom kapitalu dioničkog društva dužnika ili vladajuće društvo u odnosu na društvo dužnika ili ovisno društvo u odnosu na društvo dužnika.
          Tako ova odredba postaje iznimka od pravila da pravo glasa imaju svi vjerovnici čije tražbine su utvrđene.
          Kako ta masa utvrđenih tražbina vjerovnika bez prava glasa ne bi poremetila omjere potrebne za glasovanje, odredbom stavka 4. istoga članka propisano je da se navedene tražbine ne uračunavaju u ukupan iznos utvrđenih tražbina za potrebe glasovanja.
          Za potrebe primjene članka 72.a stavka 3. Zakona, relevantan je trenutak nastanka tražbine, dakle bitno je u kakvom je odnosu prema dužniku bio vjerovnik u trenutku kada je tražbina nastala. Zato nema pravo glasa onaj vjerovnik tko je bio član društva dužnika u trenutku kada je tražbina nastala, neovisno o tome što je naknadno prestao biti član društva.
          S obzirom da je u konkretnom slučaju u predstečajnom postupku nad dužnikom A d.o.o. prijavljena tražbina nastala u trenutku kada je vjerovnik A.V. bio član društva i član uprave dužnika, nema pravo glasa vjerovnik A.V. niti trgovačko društvo O d.o.o. u postupku predstečajne nagodbe nad A d.o.o. jer se smatraju povezanim osobama iz članka 72.a stavka 3. Zakona.

Povratak na mišljenja