Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

Datum: 22.12.2022, Četvrtak
NN br. 151/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Nar. nov., br. 115/16. – 121/19.) zbog usklađenja s Direktivom Vijeća (EU) 2021/514 od 22. ožujka 2021. o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (SL L 104, 25. 3. 2021.).

Bitna novost odnosi se na automatsku razmjenu informacija o kojima izvješćuju operateri platformi. Operater platformi koji izvješćuje obvezan je ispuniti obvezu iz čl. 15. ovoga Zakona koja se odnosi na obvezu registracije te za razdoblje o kojem se izvješćuje koje počinje teći 1. siječnja 2023. izvršiti registraciju u roku od 90 dana prije prvog roka za dostavu informacija 31. siječnja 2024. Prva automatska razmjena informacija odvija se za razdoblje o kojem se izvješćuje počevši od 1. siječnja 2023.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim čl. 8., 10. i 18. ovog Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine. Zakon se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise