Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada

Datum: 09.02.2022, Srijeda
NN br. 18/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o djelatnosti socijalnog rada (Nar. nov., br. 16/19.).

Postupci koji su u tijeku, a nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o djelatnosti socijalnog rada (Nar. nov., br. 16/19.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 17. veljače 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise