Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

Datum: 02.10.2020, Petak
NN br. 107/2020

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredba Zakona o koncesijama (Nar. nov., br. 69/17.).

Postupci davanja koncesija koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Zakona te sudski ili drugi postupci koji se vode vezano za te koncesije dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme njihova pokretanja. Postupci nadzora koji su započeli prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme njihova pokretanja.

Ovaj Zakon stupa na snagu 10. listopada 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise