Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Datum: 23.12.2020, Srijeda
NN br. 144/2020

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01. – 98/19.).

U općinama, gradovima i županijama u kojima se smanjuje broj članova predstavničkih tijela sukladno odredbama ovoga Zakona, članovi predstavničkih tijela zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

U općinama, gradovima i županijama u kojima se ukida, odnosno smanjuje broj zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana sukladno odredbama ovoga Zakona, osobe zatečene na dužnosti zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ovaj Zakon stupa na snagu 24. prosinca 2020., osim čl. 10., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 24. i 26. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Ovaj Zakon može se vidjeti na ovdje.

Povratak na nove propise