Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

Datum: 10.12.2010, Petak
NN br. 139/2010

Ovim Zakonom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (Nar. nov., br. 30/09.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 18. prosinca 2010., osim odredbe čl. 3. u dijelu koji se odnosi na Ugovor o funkcioniranju Europske unije koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise