Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Datum: 02.12.2020, Srijeda
NN br. 133/2020

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 30/15., 112/18. i 63/20.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 10. prosinca 2020., osim čl. 2., 4., 6., 7. i 8. koji stupaju na snagu 30. lipnja 2021. godine. Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise