Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Datum: 13.10.2021, Srijeda
NN br. 110/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredba Zakona otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Nar. nov., br. 44/16. i 126/19.).

Postupci započeti pred Agencijom prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi koje su vrijedile u trenutku pokretanja postupaka.

Ovaj Zakon stupa na snagu 21. listopada 2021., osim odredbe čl.157. koji je izmijenjen čl. 28. ovoga Zakona i odredbe čl. 398. st. 1. t. 51. i 52. koji je izmijenjen čl. 58. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. siječnja 2023. Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise