Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Datum: 11.07.2022, Ponedjeljak
NN br. 80/2022

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91. – 70/19.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 19. srpnja 2022., osim odredbi čl.12. do 16., 18., 19., 34. do 36., 45., 47., 48., 52., 53., 56. i 83. koje stupaju na snagu donošenjem odluke iz čl. 17. ovoga Zakona te odredbe čl. 89. koja stupa na snagu donošenjem posebnog propisa o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača. Zakon se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise