Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

Datum: 14.05.2021, Petak
NN br. 52/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 118/18., 42/20. i 127/20.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 15. svibnja 2021., osim čl. 19. i 20. koji stupaju na snagu 25. svibnja 2021. Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise