Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Datum: 11.12.2020, Petak
NN br. 138/2020

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18. i 121/19.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2021., osim odredbi čl. 2. podstavka 10. koji je dodan čl. 1. ovoga Zakona, čl. 2., 3., 5. do 12. ovoga Zakona, čl. 44. st. 1. t. 7. koja je izmijenjena čl. 13. ovoga Zakona, čl. 15., čl. 17. do 33. i čl. 36. i 37. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021. te odredbi čl. 2. podstavka 11. koji je dodan čl. 1. ovoga Zakona, čl. 4. ovoga Zakona, čl. 44. st. 1. t.  39. koja je dodana čl. 13. ovoga Zakona te čl. 14. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. srpnja 2022.

Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise