Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

Datum: 26.03.2021, Petak
NN br. 30/2021

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Nar. nov., br. 41/18. i 98/19.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 27. ožujka 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise