Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

Datum: 07.04.2020, Utorak
NN br. 42/2020

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 130/17., 25/19. i 98/19.).

      Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o Upisniku turističkih vodiča (Nar. nov., br. 50/08.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 8. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise