Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Datum: 22.07.2022, Petak
NN br. 85/2022

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Nar. nov., br. 67/08. – 42/20.).

Od bitnih izmjena i dopuna izdvajamo definiranje novih pojmova (npr. pomoćna pješačka sredstva, automatizirano vozilo, jahač, zona prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni) te povećanje novčanih kazni za određene prekršaje. Detaljnije o svim novelama ovog Zakona pisati ćemo u časopisu Pravo i porezi br. 9/22.

Ovaj Zakon stupa na snagu 30. srpnja 2022. godine, osim odredbi čl. 233. st. 5. i 6. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu usklađenog Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače. Zakon se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise