Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Datum: 22.12.2022, Četvrtak
NN br. 151/2022

Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 65/18. – 83/21.). Zakonom su provedena usklađenja zbog uvođenja eura kao službene valute u RH te implementirane odredbe Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 173, 12. 6. 2014.) kako je posljednje izmijenjena Uredbom (EU) 2022/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji distribuiranog zapisa i o izmjeni uredaba (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 te Direktive 2014/65/EU (Tekst značajan za EGP) (SL L 151 2. 6. 2022.) te Uredbe EU) 2022/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji distribuiranog zapisa i o izmjeni uredaba (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 te Direktive 2014/65/EU (Tekst značajan za EGP) (SL L 151 2. 6. 2022.).

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sljedeći pravilnici:

– Pravilnik o politici primitaka središnjeg klirinškog depozitarnog društva (Nar. nov., br. 18/19.)

– Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu (Nar. nov., br. 18/19.)

– Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva (Nar. nov., br. 18/19.)

– Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva (Nar. nov., br. 26/19.)

– Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu (Nar. nov., br. 26/19.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim čl. 2. st. 1. i 3. te čl. 39. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 23. ožujka 2023. godine. Zakon se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise