Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum: 11.12.2020, Petak
NN br. 138/2020

Zakonom su izmijenjene odredbe Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 127/17.).

Ovaj Zakon stupa na snagu 19. prosinca 2020., osim čl. 1. i 2. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Ovaj Zakon može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise