Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum: 22.12.2022, Četvrtak
NN br. 151/2022

Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 127/17. i 138/20.) koje se odnose na financiranje decentraliziranih funkcija.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim čl. 2. koji stupa na snagu 1. srpnja 2023. godine. Zakon se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise