Zakon o izmjenama Zakona o šumama

Datum: 24.12.2020, Četvrtak
NN br. 145/2020

Zakonom su izmijenjene pojedine odredbe Zakona o šumama (Nar. nov., br. 68/18., 115/18., 98/19. i 32/20.).

Od bitnih izmjena koje se primjenjuju u 2021. godini izdvajamo sljedeće:

  • povećanje praga ukupnih godišnjih prihoda ili primitaka za plaćanje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma s 3.000.000,00 kn na 7.500.000,00 kn
  • sniženje stope po kojoj se obračunava naknada za općekorisne funkcije šuma s 0,0265 % na 0,024 %.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise