Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu

Datum: 07.04.2020, Utorak
NN br. 42/2020

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., 134/15., 120/16. i 116/18.).

      Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 1/16.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 8. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise