Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava

Datum: 01.10.2012, Ponedjeljak
NN br. 108/2012

U Zakonu o preuzimanju dioničkih društava (Nar. nov., br. 109/07. i 36/09.) u čl. 14., st. 1. iza točke 6. dodana je nova točka 7. koja glasi:

»7. stekne dionice ciljnog društva koje je nagodbeni dužnik u postupku predstečajne nagodbe,«., a dosadašnje točke 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. postaju točke 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. listopada 2012.

Povratak na nove propise