Zakon o izmjeni Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Datum: 13.07.2011, Srijeda
NN br. 80/2011

U Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 167/03. i 79/07.) u čl. 157., st. 2. t. a) riječi: »Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »Europskoj uniji«.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Povratak na nove propise